wtorek, 13 marzec 2018 09:20

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów #TelefonNaBok Wyróżniony

Fundacja BAJA POLAND przy współpracy Prezesa Polskiego Związku Motorowego i Burmistrza Drawska Pomorskiego zaprasza do udziału przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Drawska Pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem #TelefonNaBok.

Partnerem konkursu jest Hotel Klinika Columna Medica. Konkurs organizowany jest jako wydarzenie towarzyszące rajdu pojazdów terenowych Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie 2018, który odbędzie sięna terenie gminy Drawsko Pomorskie w dniach 6-7 kwietnia 2018r. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań za kierownicą poprzez zwrócenie uwagi na problem używania urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdów.

 

#ParkYourPhone from FIA Region I on Vimeo.

Poniżej regulamin konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ORGANIZOWANEGO W RAMACH  RAJDU

COLUMNA MEDICA BAJA DRAWSKO 2018

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja BAJA POLAND z siedzibą w Dobrej, Dobra, 72-003 Dobra, ulica: Migdałowa 1A, przy współpracy Prezesa Polskiego Związku Motorowego i Burmistrza Drawska Pomorskiego.
 2. Partnerem konkursu jest Columna Media Hotel Klinika
 3. Temat konkursu: ,,#TelefonNaBok”
 4. Konkurs organizowany jest jako wydarzenie towarzyszące rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie 2018
 5. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań za kierownicą poprzez zwrócenie uwagi na problem używania urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdów.
 6. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, a także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które swoją siedzibę mają na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
 7. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe.
 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • etap 1 (wewnętrzny - szkolny, przedszkolny), który będzie trwał od dnia 13 marca 2018 do dnia 26 marca 2018r.
 • etap 2 (etap główny), który będzie trwał od dnia 27 marca do dnia 28 marca 2018r.
 1. W ramach etapu 1 uczestnicy konkursu powinni przygotować prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu, a następnie prace te powinna ocenić wewnętrzna komisja każdej placówki.
 2. Do etapu 2 instytucje (przedszkola, szkoły, placówki edukacyjne) w zbiorczym zgłoszeniu powinny przekazać do oceny organizatora maksymalnie po 5 najlepszych prac wyłonionych w ramach etapu 1.
 3. Organizator zachęca, aby prace, które nie zostaną zakwalifikowane do etapu 2 zostały zaprezentowane na wystawie w placówce edukacyjnej.
 4. Prace plastyczne do etapu 2 instytucja powinna zgłosić w terminie od dnia 28 marca do punktu Informacji Turystycznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1.
 5. W ramach etapu 2 komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Baja Poland, Polskiego Związku Motorowego, gminy Drawsko Pomorskie, dokona wyboru laureatów konkursu plastycznego przy czym będzie to po 3 laureatów w każdej kategorii .
 6. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą inaugurację rajdu w dniu 6 kwietnia br.
 7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bajadrawsko.pl do dnia 4 kwietnia 2018 r.
 8. Laureaci konkursu otrzymają zestawy nagród przygotowane przez organizatora.
 9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 10. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 11. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 12. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 13. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 14. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 15. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 16. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas trwania rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych organizatora i podmiotów współpracujących.
 17. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 19. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bajadrawsko.pl oraz przesłany zostanie do instytucji na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.