wtorek, 07 marzec 2017 11:52

Konkurs plastyczny dla dzieci ,,Odblaski ratują życie" Wyróżniony

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków i uczniów do udziału w konkursie plastycznym ,,Odblaski ratują życie". Szczegóły w regulaminie konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU - wersja PDF- kliknij tu

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
ORGANIZOWANEGO W RAMACH RAJDU
COLUMNA MEDICA BAJA DRAWSKO 2017

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja BAJA POLAND z siedzibą w Dobrej, Dobra, 72-003 Dobra, ulica: Migdałowa 1A, przy współpracy Burmistrza Drawska Pomorskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim oraz Prezesa Polskiego Związku Motorowego.
2. Partnerem konkursu jest Columna Media Hotel Klinika
3. Temat konkursu: ,,Odblaski ratują życie”
4. Konkurs organizowany jest jako wydarzenie towarzyszące rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie 2017
5. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, a także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które swoją siedzibę mają na terenie gminy Drawsko Pomorskie
6. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
• przedszkola,
• szkoły podstawowe,
• gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
7. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
• etap 1 (wewnętrzny - szkolny, przedszkolny), który będzie trwał od dnia 7 marca do dnia 21 marca 2017r.
• etap 2 (etap główny), który będzie trwał od dnia 22 marca do dnia 24 marca 2017r.
8. W ramach etapu 1 uczestnicy konkursu powinni przygotować prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu, a następnie prace te powinna ocenić wewnętrzna komisja każdej placówki.
9. Do etapu 2 instytucje w zbiorczym zgłoszeniu powinny przekazać do oceny organizatora maksymalnie po 10 najlepszych prac wyłonionych w ramach etapu 1.
10. Organizator zachęca, aby prace, które nie zostaną zakwalifikowane do etapu 2 zostały zaprezentowane na wystawie w szkole.
11. Prace plastyczne do etapu 2 instytucja powinna zgłosić terminie od dnia 22 marca do dnia 24 marca 2017r. do punktu Informacji Turystycznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1.
12. W ramach etapu 2 komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Baja Poland, Polskiego Związku Motorowego, gminy Drawsko Pomorskie, KPP w Drawsku Pomorskim dokona wyboru 15 laureatów konkursu plastycznego przy czym będzie to po 5 laureatów w każdej kategorii .
13. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą inaugurację rajdu w dniu 7 kwietnia br.
14. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bajadrawsko.pl do dnia 5 kwietnia 2017 r.
15. Laureaci konkursu otrzymają zestawy nagród przygotowane przez organizatora.
16. Autorzy trzech najlepszych prac konkursowych otrzymają dodatkowo nagrody niespodzianki.
17. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
18. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
19. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
20. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
21. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
22. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
23. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
24. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas trwania rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych organizatora i podmiotów współpracujących.
25. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
26. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
27. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bajadrawsko.pl oraz przesłany zostanie do instytucji na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.