COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2021

Special conditions related to the COVID-19 epidemic valid during 2021 Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie

Obowiązkowe oświadczenie COVID-19

Mandatory COVID-19 statement

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, personelu zawodników, oraz przedstawicieli mediów w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19 / COVID-19 Statement) i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. m.in. zakrywania ust i nosa (maska ochronna),  zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) i regularnej dezynfekcji rąk oraz wyposażenia.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

Ważne!

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez Polski Związek Motorowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.