Konkurs plastyczny dla uczniów – RAJDOWA PISANKA

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW

ORGANIZOWANEGO W RAMACH  RAJDU

WYSOKA GRZĘDA BAJA DRAWSKO 2019

 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja BAJA POLAND z siedzibą w Dobrej, Dobra, 72-003 Dobra, ulica: Migdałowa 1A, przy współpracy Burmistrza Drawska Pomorskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim oraz Prezesa Polskiego Związku Motorowego.
 2. Partnerem konkursu jest Columna Media Hotel Klinika oraz Ferma jaj Wysoka Grzęda
 3. Temat konkursu: ,,RAJDOWA PISANKA”
 4. Konkurs organizowany jest jako wydarzenie towarzyszące rajdu Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2019
 5. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, a także uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie
 6. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
 • Kategoria wiekowa 3-6 lat
 • Kategoria wiekowa 7-12 lat
 • Kategoria wiekowa 13 -19 lat
 1. Uczestnicy konkursu powinni przygotować prace plastyczne w dowolnym formacie dotyczące tematyki konkursu i przekazać je do dnia 4 kwietnia br. do biura rajdu ul. Kolejowa 1 w Drawsku Pomorskim.
 2. Na odwrocie każdej pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora pracy, nazwa placówki edukacyjnej do której uczęszcza, wiek oraz dane kontaktowe – numer telefonu.
 3. W ramach oceny prac komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Baja Poland, Polskiego Związku Motorowego, gminy Drawsko Pomorskie, KPP w Drawsku Pomorskim dokona wyboru  laureatów konkursu plastycznego przy czym będzie to po nie mniej niż 3 laureatów w każdej kategorii .
 4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie rajdu, gdzie otrzymają nagrody.
 5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej bajadrawsko.pl do dnia 11 kwietnia 2019 r.
 6. Laureaci konkursu otrzymają zestawy nagród przygotowane przez organizatora.
 7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 8. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 9. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 13. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas trwania rajdu Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych organizatora i podmiotów współpracujących.
 14. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 16. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bajadrawsko.pl oraz przesłany zostanie do instytucji na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.